درسته که توقعم کنسرت زین و سیا و ادل بود و چیزی که نصیبم شد بهنام بانی بود :| ولی خدارو شکر. 

بابا من بلیط کنسرت گرفتم به این امید که رو صندلیم وایسم قر بدم و عربده بکشم بعد حالا فهمیدم نمیذارن پا شیم :| 

160 هزار تومن پول بلیط دادم بعد کی گفته پسرا نمیذارن دخترا دست توی جیبشون کنن؟ کییییییییی؟