یعنی الان تابستون نشده هنوز؟ شنبه امتحان داریم؟ پ چرا من انقد فاز تابستونم گرفته؟