دو روز دیگه طاقت بیارم بدترین سال تحصیلی عمرم تموم میشه. فقط نمیدونم کی توی امتحانای پایان ترم، میدترم زبان میده. اونم سامیت -_- #سیاه_بختم :| 

 برقمون 60 بار امشب رفت -_- #چه_میکنه_این_هوا

 دلم دل دل می کنه که این ساعتای کذایی بگذرن حل شم توی ورد، توی نت گوشیم و اصن بمیرم تو اون حالت حتی!