سه سالشه. بهش می گم بگو "نازنین".

می گه "بَلَت نیستم بگم نازنین".

و من :||