دیشب تولد بودم و طبق معمول کفش پاشنه بلند و تحرک بیش از حد خسته م کرد و منم که سالی یه بار می رم تولد بی جنبه بازی در می آرم و جنازه طور بر می گردم :| شب از خستگی و پا درد خوابم نمی برد.

از یه طرف داییم عمل کرده بود از درد خوابش نمی برد.

حالا امشب مامانم از خستگی دوندگی برای بیمارستان و ... خوابش نمی بره.


بعد یه خاک بر سرتِ عمیقی ندای درونم هی داره می گه :)) کلا خیلی دارم بیشعور می شم حس می کنم :| 😂