امروز ساعت 6 صبح از بابام پرسیدم زنبورا هم مهاجرت میکنن؟