کراش جدیدم رو معرفی میکنم. خواننده اهنگ Just the feeling :)) فکر می کنم moraan باشه یا یه چیزی همچینکی :))

فقط 16 روز از مهر گذشته و من فردا برای سومین بار توی این مدت دارم امتحان شیمی میدم :| #لعنت!

دیروز تو کلاس زبان کلی با فاطمه خندیدیم. در حد دل درد مثلا :| بعد خواستم برم بیرون به معلممون گفتم اب بیارم براتون؟ گفت اره بعد رفتم بیرون فقط یه لیوان اون جا بود :| 

بعد همچنان خیلی خوشحال و خندان برگشتم خونه و در حالیکه طبق عادت تو اسانسور به هوای اینکه دیگه هیچکی نیست و میرسم خونه دکمه های مانتومو کفش و روسری رو گشوده بودم و همون لحظه بود که اسانسور یه طبقه دیگه وایساد و در کشویی باز شد و من با دیوار سیمانی روبرو شدم. اولین بار بود که تو اسانسور گیر کردم :| درجا زدم زیر گریه و تند تند زنگ اسانسورو میزدم. جدا تصورم این بود که سقوط میکنم :)حدود سی چهل ثانیه بعد در دوباره بسته شد و من در حالیکه رسما عر می زدم و در کمال ناباروری تو طبقه خودمون وایساد ^~^ منم پرواز کردم و دیدم داداشام پشت درن .بعد یکیشون گفت چیشده؟ منم عرررر. باز گفت چیییشششدههه؟؟ من باززززممم عرررر و اون باز چیییییشششششدههههه و میگم گیر کردم تو اسانسور. و اچغالا جفتشون زدن زیر خنده :| و من راند بعدیو تو دستشویی گریه کردم و تا یه ساعت لرزش پاهام نیفتاده بود :| 

 خیلی ترسو ام یا عادیه؟