...رویت

دلیل هر پنجره و 

صدای هر حنجره ای از عاشقی پر...


 خیلی دوست دارم به دیوانگی قبلا هام برگردم. افسوس که دارم بزرگ می شم!